Thông báo các quy định về xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An năm 2016

Tên file: 212_TB_HDTDVC_05122016_cac_quy_dinh_ve_xet_tuyen_vien_chuc_su_nghie_Giao_duc_va_Dao_tao_TPTA_nam_2016.pdf
Tải về

Thông báo các quy định về xét tuyển viên chức sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An năm 2016