THÔNG BÁO Tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2022

Tên file: 3949-TB-TuyenDung.signed-1.pdf
Tải về
Tên file: 3949_TB-UBND_31-08-2022_Bang_tong_hop_chi_tieu_tuyen_dung-VC-GDDT_Kem_theo_thong_bao.signed-1.pdf
Tải về
Tên file: 3949-TB-TuyenDung.signed.pdf
Tải về
Tên file: 3949_TB-UBND_31-08-2022_Bang_tong_hop_chi_tieu_tuyen_dung-VC-GDDT_Kem_theo_thong_bao.signed.pdf
Tải về

Mỗi thí sinh đăng ký dự tuyển nộp 01 Phiếu đăng ký dự tuyển theo mẫu ban hành kèm theo Nghị định 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính phú (đính kèm theo Thông báo này).

Thời hạn tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển: 30 ngày, kể từ ngày 05/9/2022 đến ngày 04/10/2022 (trong giờ hành chính)

Địa điểm nhận hồ sơ đăng ký dự tuyển:

Nộp trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện theo thời hạn nêu trên (tính theo ngày văn thư Phòng Nội vụ tiếp nhận được) về địa chỉ: Phòng Nội vụ thành phố Tân An số 76, đường Hùng Vương, Phường 2, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

Thông tin liên hệ theo số điện thoại: 0272.3523.644