Cơ cấu tổ chức Phòng Giáo dục & Đào tạo Thành phố Tân An

Họ và tên: Lê Thị Song An
Chức vụ: Trưởng phòng
Thông tin liên lạc:
Nhiệm vụ:
………………………………………………………
no-image - Copy

Họ và tên: Hồ Thị Hồng Phương
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Thông tin liên lạc:
Nhiệm vụ:
………………………………………………………
no-image - Copy

Họ và tên: Nguyễn Minh Tuấn
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Thông tin liên lạc:
Nhiệm vụ:
………………………………………………………
no-image - Copy

[

Họ và tên: Võ Văn Lực
Chức vụ: Chuyên viên phụ trách Giáo dục Tiểu học
Thông tin liên lạc:
Nhiệm vụ:
………………………………………………………
no-image - Copy

Họ và tên: Trịnh Thị Lệ Hoa
Chức vụ: Chuyên viên phụ trách Giáo dục THCS
Thông tin liên lạc:
Nhiệm vụ:
………………………………………………………
no-image - Copy

Họ và tên: Nguyễn Thụy Trang Đài
Chức vụ: Chuyên viên phụ trách Tài chính
Thông tin liên lạc:
Nhiệm vụ:
………………………………………………………
no-image - Copy

Họ và tên: Dương Văn Bay
Chức vụ: Chuyên viên phụ trách PCGD XMC GDTX
Thông tin liên lạc:
Nhiệm vụ:
………………………………………………………
no-image - Copy

Họ và tên: Trịnh Văn Hồng
Chức vụ: Chuyên viên phụ trách thi đua khen thưởng – CSVC
Thông tin liên lạc:
Nhiệm vụ:
………………………………………………………
no-image - Copy

Họ và tên: Trần Ngọc Việt
Chức vụ: Chuyên viên phụ trách Kế hoạch – Thống Kê – Tổng hợp
Thông tin liên lạc:
Nhiệm vụ:
………………………………………………………
no-image - Copy