Cơ cấu tổ chức Phòng Giáo dục & Đào tạo Thành phố Tân An

Họ và tên: Dương Nguyên Quốc
Chức vụ: Trưởng phòng
Trình độ chuyên môn: Tiến sĩ
Thông tin liên lạc:
Nhiệm vụ:Quản lý chung
………………………………………………………
no-image - Copy

Họ và tên: Hồ Thị Hồng Phương
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Thông tin liên lạc:
Nhiệm vụ:phụ trách cấp mầm non, thi đua khen thưởng, phong trào
………………………………………………………
no-image - Copy

Họ và tên: Trần Thị Thu Sương
Chức vụ: Phó trưởng phòng
Thông tin liên lạc:
Nhiệm vụ:phụ trách cấp tiểu học, các cuộc vận động, PCGD-XMC
………………………………………………………
no-image - Copy

[

Họ và tên: Võ Văn Lực
Chức vụ: Chuyên viên phụ trách Giáo dục Tiểu học
Thông tin liên lạc:
Nhiệm vụ:phụ trách CM tiểu học
………………………………………………………
no-image - Copy

Họ và tên: Trịnh Thị Lệ Hoa
Chức vụ: Chuyên viên phụ trách Giáo dục THCS
Thông tin liên lạc:
Nhiệm vụ:phụ trách CM THCS
………………………………………………………
no-image - Copy

Họ và tên: Nguyễn Thụy Trang Đài
Chức vụ: Chuyên viên phụ trách Tài chính
Thông tin liên lạc:
Nhiệm vụ:kế toán
………………………………………………………
no-image - Copy

Họ và tên: Trần Hữu Lộc
Chức vụ: Chuyên viên phụ trách PCGD XMC GDTX
Thông tin liên lạc:
Nhiệm vụ: thi đua khen thưởng, PCGD-XMC

Họ và tên: Trần Ngọc Việt
Chức vụ: Chuyên viên phụ trách Kế hoạch – Thống Kê – Tổng hợp
Thông tin liên lạc:
Nhiệm vụ: tổng hợp-thống kê
………………………………………………………
no-image - Copy