Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An.
Địa chỉ: 76  Hùng Vương – Phường 2 – thành phố Tân An – Long An.
Số điện thoại: 0723.826.189 – 0723.838.170
Địa chỉ mail: pgdtanan.longan@moet.edu.vn

Thành lập:
Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-UBND ngày 18/3/2008 của UBND TXTA về việc thành lập phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã Tân An (nay là thành phố Tân An);
Căn cứ Quyết định số 3869/QĐ-UBND ngày 09/9/2009 của UBND thành phố Tân An về việc chuyển đổi tên các cơ quan Phòng, Ban chuyên môn thuộc UBND thị xã Tân An thành các cơ quan Phòng, Ban chuyên môn thuộc UBND thành phố Tân An;
Căn cứ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 01/3/2016 của UBND thành phố Tân An về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An.
308580_27-10-2010_1 - Copy
+ Chức năng:

Phòng Giáo dục và Đào tạo là cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố Tân An có chức năng tham mưu, giúp UBND thành phố thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo bao gồm: Mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục và đào tạo, tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục; tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị dạy học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, đảm bảo chất lượng giáo dục và đào tạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo và quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của UBND thành phố, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Giáo dục và Đào tạo.

+ Nhiệm vụ:

– Chịu trách nhiệm lãnh đạo, điều hành mọi hoạt động của phòng; tham mưu UBND thành phố chỉ đạo và chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện những nhiệm vụ thuộc chuyên môn của phòng.

– Xây dựng kế hoạch công tác năm, hàng tháng và hàng tuần của phòng; chủ động phối hợp các xã phường, phòng ban liên quan trước khi tham mưu cho UBND thành phố nhằm đảm bảo tính hoàn chỉnh và thống nhất trong quản lý chỉ đạo.

– Trình UBND thành phố các văn bản hướng dẫn cơ chế, chính sách, pháp luật, các quy định của UBND tỉnh và Sở Giáo dục – Đào tạo về hoạt động giáo dục trên địa bàn và chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

– Trình UBND thành phố quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 5 năm, hàng năm và chương trình cải cách hành chính nhà nước về lĩnh vực giáo dục trên đại bàn; tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

– Giúp UBND thành phố quản lý công tác chuyên môn, nghiệp vụ, tổ chức, biên chế, nhân sự, tài chính, tài sản và các hoạt động khác của trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non, trường mẫu giáo và cơ sở giáo dục mầm non (mầm non, trường mẫu giáo, trường tiểu học, trường trung học cơ sở), bồi dưỡng quản lý giáo dục thành phố theo quy định của pháp luật.

– Về quản lý giáo dục phổ thông, mầm non:

+ Trình UBND thành phố về quy hoạch mạng lưới các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non, trường mẫu giáo và cơ sở giáo dục mầm non trong thành phố.

+ Thẩm định và chịu trách nhiệm về nội dung thẩm định các đề án, hồ sơ thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các trường trung học cơ sở, trường tiểu học, trường mầm non, trường mẫu giáo và cơ sở giáo dục mầm non trong thành phố trình Chủ tịch UBND thành phố ký quyết định.

+ Tham mưu cho UBND thành phố hướng dẫn, kiểm tra UBND xã, phường thực hiện kế hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục trên địa bàn xã, phường; việc thành lập, sáp nhập, chia tách, đình chỉ hoạt động, giải thể các cơ sở giáo dục mầm non theo quy định của pháp luật.

+ Quản lý cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục trên địa bàn thành phố theo phân cấp của UBND tỉnh và phân công của UBND thành phố; chịu trách nhiệm thực hiện các quy định về tiêu chuẩn giáo viên, quy chế thi cử, cấp phát văn bằng, chứng chỉ theo quy định của pháp luật.

+ Hướng dẫn kiểm tra các cơ sở giáo dục công lập thuộc phạm vi quản lý của thành phố.

+ Xây dựng kế hoạch biên chế hàng năm. tổng hợp kế hoạch biên chế sự nghiệp giáo dục hàng năm để UBND thành phố cấp có thẩm quyền quyết định; tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục thuộc địa phương quản lý.

+ Tổ chức lập dự toán ngân sách giáo dục, dự toán chi các chương trình, mục tiêu Quốc gia hàng năm về giáo dục của thành phố gửi cơ quan chuyên môn của UBND thành phố theo quy định của pháp luật. Sau khi được giao dự toán ngân sách, phối hợp với cơ quan đó phân bổ ngân sách giáo dục, hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện.

+ Tổ chức thực hiện công tác phổ cập giáo dục và tổ chức thực hiện xã hội hóa các hoạt động giáo dục trên địa bàn theo sự chỉ đạo của UBND thành phố và của Sở Giáo dục – Đào tạo.

+ Tổ chức ứng dụng các kinh nghiệm, thành tựu khoa học – công nghệ tiên tiến trong giáo dục, tổng kết kinh nghiệm, sáng kiến của địa phương; hướng dẫn, chỉ đạo phong trào thi đua của ngành, xây dựng và nhân điển hình tiên tiến về giáo dục trên địa bàn.

+ Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật về giáo dục; giải quyết khiếu nại, tố cáo về công tác giáo dục trên địa bàn theo quy định của pháp luật.

+ Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND thành phố, Sở Giáo dục và Đào tạo.

– Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ công chức của cơ quan theo quy định của pháp luật.

– Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật.

– Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND thành phố giao.