Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động

Đăng ngày: 2016-10-25 14:48:07
Sửa ngày: 2016-10-25 14:48:07
Ngày ký: 31/07/2013
Ngày hiệu lực: 15/9/2013
Người đăng: admintanan

Tên file: TT08-2.pdf
Kích thước: 1012.21 KB
Tải về


Tên file: TT08-1.pdf
Kích thước: 1012.21 KB
Tải về


Tên file: TT08.pdf
Kích thước: 1012.21 KB
Tải về


Thông tư hướng dẫn thực hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và nâng bậc lương trước hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động