Thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Tân An

Tên file: 1350_TB-HDTDVC_19-04-2021_1350_TB_HD_thi_sinh_kkhong_-du_dieu_kien.signed-1.pdf
Tải về
Tên file: 1350_TB-HDTDVC_19-04-2021_1350_TB_HD_thi_sinh_kkhong_-du_dieu_kien.signed.pdf
Tải về

Thí sinh không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Tân An