Thông báo Về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Tân An

Tên file: 1535_TB-HDTDVC_04-05-2021_1535_TB_Trieu-tap_thi_sinh_du_thi_VC_nganh-GDDT_ngu-van_2021_hoan-chinh.signed-1.pdf
Tải về
Tên file: 1535_TB-HDTDVC_04-05-2021_1535_TB_Trieu-tap_thi_sinh_du_thi_VC_nganh-GDDT_ngu-van_2021_hoan-chinh.signed.pdf
Tải về

Về việc triệu tập thí sinh tham dự kỳ xét tuyển viên chức ngành giáo dục và đào tạo thành phố Tân An