Nhu cầu chỉ tiêu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Tân An năm học 2023 – 2024

Tên file: 1757_TB-UBND_04-05-2023_TB_tiep_nhan_vien_chuc_GDDT_nam_2023-2024.signed-1.pdf
Tải về
Tên file: 1757_TB-UBND_04-05-2023_TB_tiep_nhan_vien_chuc_GDDT_nam_2023-2024.signed.pdf
Tải về

Nhu cầu chỉ tiêu tiếp nhận viên chức sự nghiệp giáo dục và đào tạo thành phố Tân An năm học 2023 – 2024