Về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung tuyên truyền chuyển đổi số

Tên file: 447_PGDDT_25-04-2023_Huong-dan-Thuc-hien-tuyen-truyen-ve-chuyen-doi-so-nam-2023.signed-1.pdf
Tải về
Tên file: Banner_cam-nang-1.zip
Tải về
Tên file: 447_PGDDT_25-04-2023_Huong-dan-Thuc-hien-tuyen-truyen-ve-chuyen-doi-so-nam-2023.signed.pdf
Tải về
Tên file: Banner_cam-nang.zip
Tải về