Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 và tuyên truyền sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia

Tên file: 4878-BTTTT-CDSQG.pdf
Tải về
Tên file: 647_CV-TTNGAY-CDS-BAN-DO-SO.pdf
Tải về
Tên file: 1137QD.pdf
Tải về
Tên file: 2158_STTTT-BCTT_03-10-2022_Pho-cap-bo-nhan-dien-ngay-CDS-nam-2022.signed.pdf
Tải về
Tên file: 3174_SGDDT-HCQT_07-10-2022_pho-cap-nhan-dien-ngay-chuyen-doi-so.signed.pdf
Tải về

Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2022 và tuyên truyền sử dụng nền tảng Bản đồ số quốc gia